Algemene-voorwaarden

Algemeen 

 1. Kitchen-Staff is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, te Breda, onder het nummer 70556687.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Kitchen-Staff de opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en-/of het leveren van goederen.
 3. Wanneer u het eens bent met onze gedane offerte, dient u de bijgevoegde opdrachtbevestiging ondertekent naar ons retour te zenden.
 4. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Kitchen-Staff
 5. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slecht bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Kitchen-Staff van een opdracht, dan wel zodra Kitchen-Staff is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Prijzen en betalingsvoorwaarden 

 1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor geëiste datum betaald, dan is Kitchen-Staff gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
 3. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.
 4. Indien na totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Kitchen-Staff gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.

Annulering en wijziging 

 1. Bij annulering van de catering en-/of verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van de catering en-/of verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

Aansprakelijkheid 

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. Kitchen-Staff is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en-/of diens gasten en-/of degenen die hen vergezellen en-/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Kitchen-Staff. Levering 1. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte. 2. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.
 3. Hoewel Kitchen-Staff zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Kitchen-Staff de goederen en-/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
0
Winkelwagen